OPİNYU KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

  1. İşbu Politika, Opinyu tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki kişisel verilerin işlenme şartlarını belirlemekte ve işlenen tüm kişisel verilerin sahipleri ile işlenen tüm kişisel veriler hakkındaki bilgilere yer vermektedir.
 1. TANIMLAR:

Politika : Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasını,

Kanun : 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,

Kurul : Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Kişisel Veri :Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgiyi,

Özel Nitelikli Kişisel Veri : Irka, etnik kökene, siyasi düşüncelere, felsefi inanca, dine, mezhebe veya diğer inançlara, kılık ve kıyafete, dernek, vakıf ya da sendika üyeliklerine, sağlığa, cinsel hayata, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirlerine ve biyometrik verilere ilişkin kişisel verileri,

Açık Rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Veri Sahipleri : Opinyu tarafından kişisel verileri işlenmekte olan ve Opinyu çalışanları dışındaki tüm gerçek kişileri

Veri Sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri İşleyen : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişiyi

Opinist : İnternet sitesine “opinist” unvanıyla üye olan ve makaleleri kendi isteği ile internet sitesi üzerinden yayınlanan gerçek kişiyi,

Üye : İnternet sitesi paylaşımlarından faydalanmak amacıyla siteye üye olan gerçek kişiyi,

İfade eder.

KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİ

 1. Opinyu çalışanlarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin hususlar, işbu Politika’nın kapsamı dışındadır. Bu Politika kapsamındaki veri sahipleri; Opinyu tarafından kişisel verileri işlenmekte olan Opinyu çalışanları dışındaki tüm gerçek kişilerdir.
 2. Bu kapsamda; Opinistler, İnternet sitesine üye olan tüm gerçek kişiler, tedarikçiler de dahil olmak ve ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kişisel verisini Opinyu ile paylaşan tüm gerçek kişiler Veri sahibi kategorisine girmektedir.
 3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem Kişisel verilerin işlenmesi olarak adlandırılır.

İşlenen Kişisel Verilerin Kategorileri

 1. Kanun’da ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak; Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri bilgileri, işlem bilgisi güvenliği, mesleki deneyim bilgileri, talep/şikayet yönetimi bilgileri Opinyu tarafından işlenmekte olup, hiçbir özel nitelikli kişisel veri işlenmemektedir.

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 1. Opinyu tarafından kişisel verileriniz, Kanun’da ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir:
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Denetim Ve Etik Faaliyetlerin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
 • Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İlkeler

Opinyu tarafından kişisel verileriniz, Kanun’un 4. maddesinde yer alan kişisel veri işleme ilkelerine uygun olarak işlenmektedir. Söz konusu ilkeler şu şekildedir;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Bu ilkelere her bir kişisel veri işleme faaliyeti açısından uyulması zorunludur.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar

Opinyu tarafından kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde işlenmektedir. Söz konusu şartlar şu şekildedir;

 • Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.
 • Ancak aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ, ANONİM HALE GETİRİLMESİ

Kanun’un 7. maddesi gereğince hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler Opinyu tarafından resen veya veri sahibinin talebi üzerine Opinyu Veri Saklama ve İmha Politikasına uygun olarak silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

 1. Opinyu, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde sıralanan ve Kurul tarafından belirlenmiş olan ilave düzenlemelere uygun olarak; kişisel verilerin aktarılması şartlarının bulunması durumunda kişisel verileri yurtiçinde ve/veya yurtdışına aktarabilmektedir.
 2. İlke olarak kişinin açık rızası olmadan kişisel verileri aktarılamaz Ancak istisnai durumlar Kanunda belirlenmiş olup, şu şekildedir:
 3. Kişisel verilerin yurtiçinde üçüncü kişilere aktarımında istisnalar
 4. Kanun’un 5. Maddesinde ve yeterli önlemler alınmak kaydıyla 6. maddesinde yer alan şartlarda ve işbu Politikada açıklanmış olan veri işleme amaçlarından en az birinin varlığı halinde ve veri işleme şartlarına ilişkin temel ilkelere uymak kaydıyla kişisel verileriniz Opinyu tarafından aktarılabilmektedir.
 5. Kişisel verilerin yurtdışında üçüncü kişilere aktarımında istisnalar
 6. Kanun’un 5. Maddesinde ve yeterli önlemler alınmak kaydıyla 6. maddesinde yer alan şartlarda ve işbu Politikada açıklanmış olan veri işleme amaçlarından en az birinin varlığı halinde ve veri işleme şartlarına ilişkin temel ilkelere uymak kaydıyla Opinyu tarafından kişisel verileriniz yurtdışına aktarılabilmektedir.
 7. Aktarımın yapılacağı ülkenin; Kurul tarafından ilan edilecek güvenli ülkelerden olmaması halinde, Opinyu ve ilgili ülkedeki veri sorumlusunun yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi üzerine, Kurulun bu işleme izin vermesi ile Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan veri işleme amaçlarından en az birinin varlığı halinde kişisel veriler yurtdışında üçüncü taraflara aktarılabilmektedir.
 8. Kanunun genel ilkeleri ile 8. ve 9. maddelerinde yer alan veri işleme şartları dahilinde Opinyu, iş ortağı, tedarikçi, iştirak, kanunen yetkili kamu kurumu ve kanunen yetkili özel kurumlara kişisel verileri aktarabilecektir.

KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN AYDINLATILMASI

 1. Kanunun 10. maddesine göre kişisel verilerin işlenmesinden önce veya en geç kişisel verilerin işlenmesi anında, veri sahiplerinin kişisel veri işlenmesine ilişkin aydınlatılmaları gerekmektedir. İlgili madde gereğince veri sorumlusu sıfatıyla Opinyu tarafından kişisel veri işleme faaliyetinin yürütüldüğü her durumda veri sahiplerinin aydınlatılmasını sağlamak üzere gerekli düzenlemeler yapılmıştır.
 2. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI
 3. Kişisel Veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:
 4. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 5. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 6. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 7. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 8. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 9. Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 10. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 11. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Opinyu Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 1. Opinyu, başvuruların değerlendirilmesi sırasında öncelikle talepte bulunan kişinin gerçek hak sahibi olup olmadığını tespit etmektedir. Bununla birlikte gerek gördüğü durumlarda talebin daha iyi anlaşılabilmesi için detaylı ve ek bilgi isteyebilmektedir.
 2. Opinyu tarafından veri sahibi başvurularına yanıtlar, yazılı olarak veya elektronik ortamda veri sahiplerine bildirilmektedir. Başvurunun reddedilmesi halinde ret nedenleri gerekçeli olarak veri sahibine açıklanacaktır.

Kişisel verilerin doğrudan veri sahibinden elde edilmemesi halinde; Opinyu tarafından (i) kişisel verilerin elde edilmesinden itibaren makul bir süre içerisinde, (ii) kişisel verilerin veri sahipleri kişi ile iletişim amacıyla kullanılacak olması durumunda, ilk iletişim kurulması esnasında, (iii) kişisel verilerin aktarılacak olması halinde, en geç kişisel verilerin ilk kez aktarımının yapılacağı esnada veri sahiplerinin aydınlatılmasına ilişkin faaliyetler yürütülmektedir.

İSTİSNALAR

 1. Kanunun 28.maddesi uyarınca, aşağıda belirtilen durumlar Kanun kapsamı dışındadır:
 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç̧ teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş̧ kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Aşağıda sayılan durumlarda Opinyu tarafından veri sahiplerine aydınlatma yapılması gerekmemektedir ve veri sahipleri, zararlarının giderilmesine ilişkin hakları hariç olmak üzere, Kanun’da belirtilen haklarını kullanamayacaklardır:

 • Kişisel veri islemenin suç̧ işlenmesinin önlenmesi veya suç̧ soruşturması için gerekli olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş̧ kişisel verilerin işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

www.opinyu.com'da yer alan her türlü içeriğin tüm telif hakları Opinyu'ya aittir. www.opinyu.com sitesinde yer alan bütün yazılar, materyaller, resimler, ses dosyaları, animasyonlar, videolar, dizayn, tasarım ve düzenlemelerimizin telif hakları 5846 numaralı yasa telif hakları korunmaktadır. Bunlar opinyu.com’un yazılı izni olmaksızın ticari olarak herhangi bir şekilde kopyalanamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez, yayınlanamaz. İzinsiz ve kaynak belirtilmeksizin kopyalama ve kullanımı yapılamaz. www.opinyu.com'daki harici linkler ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan yazı ve yorumlardan yazarları sorumludur. Opinyu hiçbir bildirim yapmadan, herhangi bir zamanda değişikliğe gidebilir. 

Opinyu bu sitedeki bilgilerden kaynaklı hataların hiçbirinden sorumlu değildir. Opinistlerin (Yazarların) İçeriklerindeki Sorumluluk Kendilerine Aittir. İçerikler kesinlikle tavsiye içermemektedir. İçeriklerden edindiğiniz bilgileri uzman kişilere danışmadan uygulamanız zararlı sonuçlar doğurabilir. Bu sonuçlardan Opinyu ya da Yazar asla sorumlu tutulamaz. 

©2024 opinyu.com

©2022 opinyu.com

©2024 opinyu.com

©2024 opinyu.com

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

veya    

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?

Create Account